Phòng Quản trị

Trưởng phòng: Lê Văn Tính

Điện thoại: 028.6281.8696 – Line: 111

E-mail : qtds@cdhanghai.edu.vn

I- Chức năng: Phòng Quản trị đời sống có chức năng là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản vật tư của trường và chăm lo đời sống cho giáo viên, CCVC, học sinh- sinh viên của trường.

II- Nhiệm vụ: Phòng Quản trị đời sống có những nhiệm vụ chính như sau :

1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành việc mua sắm phân phối sử dụng, tu bổ, sữa chửa, điều chuyển, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của nhà trường bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt vật chất và tinh thần của nhà trường.

2- Quản lý tài sản chung, kho tài sản , vật tư.

3- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ, y tế, vệ sinh, bảo vệ an ninh, trật tự trong trường.

4- Tổ chức thực hiện việc phòng chống chữa cháy và phòng chống lụt bảo.

5- Tổ chức và quản lý việc ăn uống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

6- Quản lý hội trường , phòng họp , nhà khách , lo việc ăn uống cho khách lưu trú tại trường , cung cấp nước uống ở nơi làm việc, hội họp của cán bộ công nhân viên, của học sinh.

7- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

8- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

III-Danh sách CBNV:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lê Văn Tính  Trưởng Phòng
2 Trần Anh Sơn
3 Phạm Văn Anh