Phòng Kế hoạch

Phó Trưởng phòng phụ trách : Tường Thị Hoa

Điện thoại: 028.62818696 - Line 107

E-mail : kh@cdhanghai.edu.vn

I- Chức năng: Phòng Kế hoạch  có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch hoạt động của trường, xây dựng cơ bản, khai thác các tàu huấn luyện.

II- Nhiệm vụ: Phòng Kế hoạch có những nhiệm vụ chính sau đây:

1- Giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch hoạt động của trường theo từng năm, từng giai đoạn ; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp, thống kê trong toàn trường, lập báo cáo thực hiện hàng năm.

2- Tổ chức và quản lý công tác xây dựng cơ bản, lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường.

3- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

4 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

Danh sách CBCNV phòng :

STT Họ và tên Chức vụ
1 Tường Thị Hoa Phó trưởng phòng phụ trách
2 Lê Anh Quang
3

4

Bùi Thị Bích Nhung