Xem điểm

Xem điểm

DIEM THI TN CHINH TRI T3-2015

DIEM TONG KET LOP KTDN5     DIEM TONG KET LOP KTDN5 NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP QTVTB5    DIEM TK LOP QTKDVTB5 NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP DKTB5A    DIEM TK LOP DKTB5A NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP DKTB5B     DIEM TK LOP DKTB5B NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP DKTB5C     DIEM TK LOP DKTB5C NĂM 2014- 2015

DIEM TONG KET LOP DTT2          DIEM TK LOP DTT2 NĂM 2014-2015

DIEM TK LOP KMTTT5A                 DIEM TK LOP KTMTT5A NĂM 2014-2015

DIEM TK LOP KMTTT5B                  DIEM TK LOP KTMTT5B NĂM 2014-2015

DIEM TK LOP KTDN6                       DIEM TK LOP KTDN6 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT6A                 DIEM TK LOP KTMTT6A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT6B                  DIEM TK LOP KTMTT6B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP QTVTB6                     DIEM TK LOP QTKDVTB6 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP SCMTT4

DIEM TK LOP DKTB6A                   DIEM TK LOP DKTB6A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB6B                     DIEM TK LOP DKTB6B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB6C                    DIEM TK LOP DKTB6C NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DTT3                          DIEM TK LOP DTT3 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT7A                 DIEM TK LOP KTMTT7A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT7B                 DIEM TK LOP KTMTT7B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP QTVTB7                   DIEM TK LOP QTKDVTB7 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP SCMTT5                   DIEM TK LOP SCMTT5 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB7A                  DIEM TK LOP DKTB7A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB7B                  DIEM TK LOP DKTB7B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB7C                  DIEM TK LOP DKTB7C NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTDN7                   DIEM TK LOP KTDN7 NAM 2014-2015day Hoc hoc phat am tieng anh chuan

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 – 2016. FILE ĐÍNH KÈM

KHÓA 6: NĂM HỌC 2015 – 2016

lop-dien-tau-thuy-3                                   lop-dieu-khien-tau-bien-6a                    lop-dieu-khien-tau-bien-6b

lop-dieu-khien-tau-bien-6c                    lop-khai-thac-may-tau-thuy-6a             lop-khai-thac-may-tau-thuy-6b

lop-ke-toan-doanh-nghiep-6                 lop-quan-tri-van-tai-bien-6                    lop-sua-chua-may-tau-thuy-4

KHÓA 7: NĂM HỌC 2015 – 2016

lop-dieu-khien-tau-bien-7a                    lop-dieu-khien-tau-bien-7b                    lop-dieu-khien-tau-bien-7c

lop-khai-thac-mat-tau-thuy-7b             lop-ke-toan-danh-nghiep-7                   lop-khai-thac-may-tau-thuy-7a

lop-quan-tri-van-tai-bien-7                    lop-sua-chua-may-tau-thuy-5

KHÓA 8: NĂM HỌC 2015 – 2016

lop-dieu-khien-tau-bien-8a                    lop-dieu-khien-tau-bien-8b                    lop-khai-thac-may-tau-thuy-8

lop-quan-tri-van-tai-bien-8                    lop-cong-nghe-che-tao-vo-5

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2016 (FILE ĐÍNH KÈM)

ket-qua-thi-tot-nghiep-t9-2016

ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC2016 – 2017. FILE ĐÍNH KÈM

Khóa 7:

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7A                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7B

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7C                     diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7A

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7B                  diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTDN7

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB7                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop SCMTT5

Khóa 8:

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop CNCTV5                     diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB8A

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB8B                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT8

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB8

Khóa 9:

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT9                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB9

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB9

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 9 NĂM 2017

DS SINH VIEN TN VA KO TN

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 (FILE ĐÍNH KÈM)

KHÓA 7:

lop  ktdn7                              lop qtvtb7

lop dktb7a                             lop dktb7b

lop dktb7c                             lop sccmtt5

KHÓA 8

lop dktb8a                            lop dktb8b

lop ktmtt8                             lop qtvtb8                               lop vo 5

KHÓA 9

lop dktb9                                lop ktmtt9                                lop qtvtb9